logo

Sivert Lindblom Stockholms Tidningen – Arne Törnqvist 1963

Denna utställning på Galerie Burén i Stockholm, 1963 uppfattade Sivert Lindblom och Ulrik Samuelson som sin riktiga eller egentliga debututställning.
   Utställningskatalogen var i förhållande till andra utställningskataloger ovanligt expansiv för att vara en debut.

Dramatikern, författaren och konstkritikern Arne Törnqvist beskrev i sin recension i Stockholms Tidningen sitt möte med de två konstnärerna Sivert Lindbloms och Ulrik Samuelsons debut utifrån sitt senare allt ständigt återkommande existentiella frågeperspektiv och om relationen mellan konsten och livets förgänglighet.
   Om skapandet som en försoning – som en möjligheten att denna kanske finns i konsten mellan smärtan och glädjen, mellan livet och döden.

Till utställningen och till katalogens förord hade de två konstnärerna vänt sig till matematikern och filosofen Leon Rappaport för att denne skulle formulera sina tankar om konsten och livet.
   Inspirerade av Rapports funderingar och filosofiska betraktelser som fanns att läsa i hans filosofiska avhandling i romanform Determinantan” hade de funnit de en frände i tanke.

Leon Rappaport försökte förstå de estetiska känslorna som en matematiker och teoretiska fysiker upplever och beskrivit det inför till synes rent logiska och förnuftsmässiga upptäckter. Detta var en av hans utgångspunkter för hans undersökningar av den mänskliga handlingens natur. Handlingar som dels består av den vetenskapliga verksamheten men också av dagdrömmeriet och vardagslivets alla intriger och maktspel.
   Dagdrömmeri menade Rappaport har sin grund i att våra samhällen i stort kan förstås som ett ”ojämviktssystem”, där det gäller att hävda sin position och allra helst förbättra den.
   Modellen för människans handlingar kallar Rappaport för ”determinantan”.

Likaså menade Rappaport att det som är utmärkande för människan är skapardriften och att denna framträder tydligast hos vetenskapsmannen, konstnären, målaren, musikern och poeten, men att den också finns hos den ”vanliga” människan fast då oftast i förkrympt och sublimerad form, t.ex. hos den maniska samlaren och i de undflyende dagdrömmarna.

”Sinnesförnimmelser är reaktioner på ting; den intellektuella känsligheten är en reaktion på relationer mellan ting.”


Eller titta på bilder från utställningen här: Galerie Burén 1963

Sivert Lindblom Arne Törnqvist ST--