logo

Tornmodeller

Sivert Lindblom har sedan lång tid arbetat med tornbyggnation som en idé att undersöka.
De torn som Sivert Lindblom undersökt representerar endast resningen i förhållande till sin omgivning.
Tornet är om man så vill en större sinnebild för den mindre uppbyggnationen – sockeln.
Sockeln kan ses som en symbolisk förbindelse mellan marken och det som ska bäras upp.
Socklar i stadsrummen brukar bära upp byster av bemärkta personer eller skulpturer med och av dessa i imposanta ställningar.

Den klassiska sockeln skriver Palladio, ur den första boken om arkitekturen:
”Vi har ett utkragande nedersta led som eventuellt uttrycker förankring i marken och stabilitet.
Vi har ett översta led som med en likaså utkragande gest som uttrycker bärande och utgör sockelns avslutning uppåt. Slutligen ett mellanled vars liv ligger något innanför det översta och nedersta. Mellanledet utgör sockelns bål, utgör dess majoritet av massa och ger helheten dess resning.”

Att visualisera förankring med marken, med moder jord, har högt symbolvärde och är något arketypiskt. Det gäller för hus-socklar såväl som för skulptur-socklar.

I den klassiska antikens byggnader förekommer sockeln företrädesvis som byggnadsanknutet eller en del av tempelbyggnaden.
Då som kolonnerna med stylobatens tre trappsteg. Överst bär arkitraven föremålet. Denna vilar på en triglyf och har ofta en metopfris. Metoperna är reliefer eller en fris med samtidens hjältar i olika situationer. Frisen och arkitraven tillsammans bildar visuellt underlag till de fullt ut skulpterade gudarna som placeras i tympanon.

Sivert Lindbloms socklar eller torn framhäver inget annat än tornet i sig.

Tidens konventioner påverkar seendet av ett torn. Det samma gäller när den är lägre uppbyggnaden när den ses som en sockel. Dessa har oavsett höjd onekligen fler funktioner än den primära att bära något ovanpå sig.
De skapar en förankringen till platsen, marken runt tornet separerar skulpturen från omgivningen och bildar en rumsbildande gräns och samtidigt blir tornet eller sockeln en fokuseringspunkt i ett större sammanhang.

Sockel eller Socculus betyder liten sko på latin.